Page:Sibu Congkan0483-釋道宣-廣弘明集-12-07.djvu/42

此页尚未校对


衞宿直之身植葆戈駐金甲並𫎇講饌别錫泉府復

數萬人不在聽衆之例外國道人沙呵耶奢年將百

歲在檀特山中坐禪聞中國應有大講故自遠而至

機感先通咫尺萬里言語不達重譯乃宣三藏之解

聖情懸照又波斯國使王安拘越𮎰服遠夷列參近

座膜拜露頂欣受未聞多種出家聞義爲貴即有四

人同時落髮先是寳誌法師者神通不惻靈迹甚多

自有别傳天監元年上始光有天下方留心禮樂未

遑汾陽之寄法師以其年九月自持一麈尾扇及鐵

錫杖奉上而口無所言上亦未取其意于今三十餘