Page:Sibu Congkan0491-釋道世-法苑珠林-36-03.djvu/11

此页尚未校对


無五藏之憂一何樂哉須臾復作異形嵬皆隨言遣

之後久時天甚寒雪有一女子來求寄宿形貌端正

衣服鮮明姿媚柔雅自稱天女以上人有徳天遣我

來以相慰喻廣談欲言勸動其意嵬執志貞確一心

無擾乃謂女曰吾心若死灰無以革囊見試女遂凌

雲而逝顧謂歎曰海水可竭須彌可傾彼上人者秉

志堅貞後以晉隆安三年與法顯俱遊西域不知所

終續有釋賢護姓孫涼州人來止廣漢閫興寺常習

禪為業又善律行纎毫無缺以晉隆安五年卒臨亡

口出五色光明照滿寺内遺言使燒身弟子行之既