Page:Sibu Congkan0492-釋道世-法苑珠林-36-04.djvu/142

此页尚未校对


論辯考求外典如似可見春秋云魯莊公七年即莊

王一十年四月辛亥恒星不見星殞如雨檢内外典

以四月為正也

法苑珠林卷第十四

校譌

 第六𥿄四行至宋南藏作生

音釋

 胤羊𣈆切繼也嗣也旁禮余六切耀也弋支切衣架也七𧰟切坑

 以證切懷妊也居祐切馬舍也𩦲𩦲子紅切巨支切騣馬鬛也𠝹

   冝與居士呉達可施貲刻北  法苑珠林第十四卷 呉江比丘明覺對 甌寧唐士登書 金陵沈一科刻 萬曆辛卯春淸涼山妙徳庵識