Page:Sibu Congkan0494-釋道世-法苑珠林-36-06.djvu/173

此页尚未校对


此山崖當有像出靈相具者則世樂時平如其有缺

則世亂人苦經八十載至正光元年因大風雨雷震

山巖挺出石像髙一丈八尺形相端嚴唯無有首登

即選石命工安訖還落魏道凌遲其言驗矣至周元

年治涼州城東七里澗忽石出光照燭幽顯觀者異

之乃像首也奉安像身宛然符合神儀彫缺四十餘

年身首異處二百許里相好昔虧一時還備時有燈

光流照鐘聲飛響皆莫委其來也周保定元年立爲

瑞像寺建徳將廢首又自落武帝令齊王往驗乃安

首像項以兵守之及明還落如故遂有廢法國滅之