Page:Sibu Congkan0494-釋道世-法苑珠林-36-06.djvu/174

此页尚未校对


徵接焉備于周釋道安碑周雖毁教不及此像開皇

通法依前置寺大業五年煬帝西征躬往禮覲改為

感通道場今像存焉依圖擬者非一及成長短終不

得定

元魏天平中定州募士孫敬徳防於北陲造觀音金

像年滿將還常如禮事後為劫賊横引禁於京獄不

勝考掠遂妄承罪並斷死刑明旦行決其夜禮拜懴

悔淚下如雨啟曰今身被枉當是過去枉他願償債

畢誓不重作又發大願云云言已少時依稀如夢見

一沙門教誦觀世音救生經經有佛名令誦千遍得