Page:Sibu Congkan0495-釋道世-法苑珠林-36-07.djvu/128

此页尚未校对


説不甚達理願見瑞相乃夢見胡道人頭白眉毛長

語安云君所注經殊合道理我不得入泥洹住在西

域當相助弘通可時時設食後十誦律至逺公乃知

和上所夢賔頭盧也於是立座飯之處處成則安既

徳爲物宗學兼三藏所制僧尼軌範佛法憲章條爲

三例一曰行香定座上經上講之法二曰常日六時

行道飲食唱時法三曰布薩差使悔過等法天下寺

舍遂則而從之安每與弟子法遇等於彌勒前立誓

願生兠率後至秦建元二十一年正月二十七日忽

有異僧形甚庸陋來寺寄㝛寺房既迮處之講堂時