Page:Sibu Congkan0500-釋道世-法苑珠林-36-12.djvu/35

此页尚未校对


唐西京化度寺釋轉明俗姓鹿氏未詳何許人形服

僧儀貌非弘偉容止淡然色無喜愠以隋大業八年

無何而來居住洛邑告有賊起及至覆檢宗緒莫從

帝時感之未能加罪權令收禁初不測其然至來年

六月果逄梟感作逆驅逼凶醜棄斥東都誅戮極甚

方委其言下勑放之而明雖被拘縶情計如常與諸

言議曾無所及㑹帝往江都行達偃師時獄中死囚

數有五十剋時斬决明日吾當放此死厄即往獄所

假爲餉遺面見諸囚告曰明日車駕當從此過爾等

一時大呼云有賊至若問所由云吾所委當免死矣