Page:Sibu Congkan0501-釋道世-法苑珠林-36-13.djvu/116

此页尚未校对


逾猛其蟲逾壯寵遂北征軍敗於壇丘為徐龍所殺

魯昭公十九年龍鬬於鄭持門之外洧洴京房易傳

曰衆心不安厥妖龍鬬其邑中也

漢惠二年正月癸酉朔旦兩龍現於蘭陵庭東坐溫

陵井中京房易傳曰有德遭害厥妖龍見井中行刑

甚惡黒龍從井出

漢武帝太始四年七月趙有虵從郭外入與邑中虵

鬬孝文廟下邑中虵死後二年秋有衞太子事自趙

人江充起

漢桓帝即位有大虵現德陽殿上洛陽市令淳于翼