Page:Sibu Congkan0501-釋道世-法苑珠林-36-13.djvu/92

此页尚未校对


 餧於僞切飤也私閏龜兹龜音丘兹音慈龜兹國名楚禁切符讖也

 匐匍薄胡切匐薄墨切匍匐手行也牛刀切嗷嗷衆口愁也渠幽

 莫班子賤他甘顓頊顓朱緣切頊虗玉切顓須五帝名

 搦女𧢲切按也甚爾切餂也輜軿輜莊持切軿浦眠切輜軿婦人車有障蔽者

 秔古行切不黏稻也直紹桑感切米粒也莊所切水隔日岨

 切順髣髴髣妃兩切髴敷勿切髣髴若似也莫見切視也湖本切光也

 眩熒紨切日無常主也徒郎

 南京刑部尚書瑯琊王世貞施貲刻此法𫟍珠林第四十一卷 呉江比丘明覺對 眞

 州王國英書 溧水端學堯刻萬曆辛卯夏淸涼山妙德庵識