Page:Sibu Congkan0504-釋道世-法苑珠林-36-16.djvu/125

此页尚未校对


號爲魚菩薩也人至井所禮拜魚隨聲出至隋末賊

過僞禮魚現賊便以刀斫之因㫁魚尾自爾潛𨼆雖

喚不出時有至心邀請禮拜者但濆水而已初有一

僧聞塔來禮處所荒涼將食爲難有老姥患脚來爲

造食便去日日如是怪之去後私尋乃入池内挍量

即是池魚所化也其塔靈異往往不一大略爲瑞多

現聖僧遶塔行道毎夕然燈於灮影中現形在壁旋

轉而行且列數條多則詞費至唐貞觀十九年敏法

師者寓穴道勝歴覽聖迹依然動神領徒數百來寺

一月敷講經論士俗咸㑹夜中有人見梵僧百餘繞