Page:Sibu Congkan0505-釋道世-法苑珠林-36-17.djvu/75

此页尚未校对


共出家于時西域所將舍利五粒五色直上空中旋

環如葢映蔽日光摩騰羅漢踊身髙飛居空如地履

地如空神化自在為衆説法天雨寳華散佛僧上天

樂異音大衆同聞度人無量廣如下破邪篇説

魏明帝洛城中本有三寺其一在宫之西毎繫舍利

在旛刹之上輒斥見宫内帝患之將毁除壞時有外

國沙門居寺乃齎金盤盛水水貯舍利五色光明騰

熖不息帝見歎曰非夫神効安得爾乎乃於道東造

周閭百間名為官佛圖精舍矣

吳孫權赤烏四年有外國沙門康僧㑹創達江表設