Page:Sibu Congkan0506-釋道世-法苑珠林-36-18.djvu/95

此页尚未校对


 劇竭㦸切甚也方六切輪轑也丑中切圓直也祖冬切馬鬛也兩舉切綫

 毁遮切有靿履也披教吉典切蠶衣也胡故切匏也

 切剖必駕切把也直吕切積也蘇簡切蓋也古衡切不黏稻也

 餉式亮切饋也職𤓰切擊也居肴切黏膏也初覲切施也古衘切封

 

 雲間居士陸彦楨施貲刻此法苑珠林第五十六卷 呉江比丘明覺對 眞

 州工國英書 留守衛人龍文明刻萬曆辛卯冬淸涼山妙德庵識