Page:Sibu Congkan0507-釋道世-法苑珠林-36-19.djvu/43

此页尚未校对


物輙塞耳不聽先誦大湼槃法華十地又習禪業精

於五門嘗寢見有三人來扣戸並衣冠鮮潔執持華

葢豫問覓誰答云法師應死故來奉迎豫曰小事未

了可申一年不答云可爾至明年滿一周而卒是嵗

永明七年春秋五十有七右此一驗出梁高僧傳

唐雍州長安縣髙法眼是隋代僕射髙熲之𤣥孫至

龍朔三年正月二十五日向中臺叅選日午還家舍

在義寧坊東南隅向街開門化度寺東即是髙家欲

出子城西順義門城内逢兩𮪍馬逐後既出城已漸

近逼之出城門外道北是普灮寺一人語𮪍馬人云