Page:Sibu Congkan0507-釋道世-法苑珠林-36-19.djvu/59

此页尚未校对


後沙門僧景道漸等並欲登羅浮竟不至頂出梁高僧傳錄

唐曹州離狐人杜智楷少好釋典不仕不妻娶被僧

衣服隱居泰山以讀誦為事貞觀二十一年於山中

遇患垂死以袈裟覆體昏然如夢見老母及美女數

十人屢來相擾智楷端然不動羣女漸相逼斥並云

轝將擲置北澗裏遂總近前同時執捉有攬着袈裟

者遂齊聲念佛却後懴悔請為造阿彌陁佛并誦觀

音菩薩三十餘徧少間遂覺體上大汗便即瘳愈

報拾遺錄

法苑珠林卷第五十九