Page:Sibu Congkan0510-釋道世-法苑珠林-36-22.djvu/41

此页尚未校对


後廣徧天下傳有五卷略不備載有人疑此傳近出

本無角力之事案吳書明費叔才有感死故傳為實

録不虛矣

吳書云孫權赤烏四年有康居國沙門名僧㑹姓康

來到吳國遂感舍利五色光曜天鎚之逾堅燒之不

然光明出火作大蓮華照曜宫殿臣主驚嗟歎希有

瑞為立塔寺度人出家又以教法初興名為建初寺

下勑問尚書令闞澤曰漢明已來凡有幾年佛教入

漢既久何縁始至江東澤曰自漢明永平十年佛法

初來至今赤烏四年則一百七十年矣初永平十四