Page:Sibu Congkan0510-釋道世-法苑珠林-36-22.djvu/73

此页尚未校对


衆至十萬焚燒鄴城漢遣河南尹何進將兵討滅又

晉武帝咸康二年有道士陳瑞以左道惑衆自號天

師徒附數千積有年嵗爲益州刺史王濬誅滅又晉

文帝太和元年彭城道士盧悚自稱大道祭酒以邪

術惑衆聚合徒黨向日辰攻廣漢門云迎海西公時

殿中桓祕等覺知與戰尋被誅斬又梁武帝大同五

年道士袁旍妖言惑衆行禁歩山官軍収掩尋被誅

滅又隋文帝開皇十年有綿州昌隆縣道士蒲童與

左童二人在崩溪舘自稱得聖誑惑人民重牀至屋

却坐其上云十五童女有堪受法令女登牀以幕圍