Page:Sibu Congkan0510-釋道世-法苑珠林-36-22.djvu/77

此页尚未校对


財物遣營功徳隱盗尤多朱紫莫分而僞敷至教菽

麥詎辯而潜讀禁書徒知僕妾是求莊宅爲務雖靈

溪千仞何能蕩其穢質神丹九液豈可練其瑕心擢

髮未數其𠎝刋竹寜書其罪論斯咎舋冝從伏法其

叅迹道門情所未忍可除名長配流受州仍即發遣

令長剛領送至彼官司檢校不得令出縣境其私畜

奴婢田宅水磑車牛馬等並冝沒官

龍朔三年十二月十四日宣竊惟賊飾黄巾興乎鉅

鹿鬼書丹簡發自陽平而云服象雲羅斯言逕廷衣

同雨縠不近人情安有駕鶴乘龍披巾布褐驅鸞䇿