Page:Sibu Congkan0511-釋道世-法苑珠林-36-23.djvu/44

此页尚未校对


向本州報母此事母後自來看猪母子相見一時泣

淚猪至麟德元年猶聞平安東宮率梁難迪并州人攺任懷州墎下折衝具

見說之也

龍朔三年長安城内通軌坊三衛劉公信妻陳氏

母先亾陳因患暴死見人將入地獄備見諸苦不可

具述末後見一地獄石門牢固有兩大鬼形容偉壯

守門左右怒目瞋陳汝何人到此見石門忽開亾母

在中受苦不可具述受苦稍歇近門母子相見遙得

共語母語女言汝還努力爲吾寫經女諮孃欲寫何

經爲吾寫法華言訖石門便閉陳還得穌具向夫說