Page:Sibu Congkan0519-釋道世-法苑珠林-36-31.djvu/75

此页尚未校对


住推室以相奉爾後採薪通流道俗宗事樂禪来學

者起茅茨於室側漸成寺舍因名隱嶽光每入定輙

七日不起處山五十三載春秋一百一十嵗晉太元

之末以衣𫎇頭安坐而卒衆僧咸謂依常入定過七

日後怪其不起乃共看之顔色如常唯鼻中無氣神

遷雖久而形骸不析至宋孝建二年郭鴻任剡入山

禮拜試以如意撥胷颯然風起衣肌消散唯白骨在

焉鴻大愧懼收之于室以塼累其外而泥之畫其形

像于今尚存

晉始豐赤城山有曇猷或云法猷燉煌人少居苦行