Page:Sibu Congkan0519-釋道世-法苑珠林-36-31.djvu/90

此页尚未校对


 切巾蒲妹切帶也是酉切印組也晃昱晃胡廣切昱余六切晃昱灮明也

 䴥麋䴥古牙切牡鹿也麋靡爲切鹿子也與職切扶助也施隻切蟲行毒也

 去吉切問罪也以中切獸似豕者胥里切王者之印丑刃切疾也

 切遇昨囘切折也都寒切盡也

 金壇居士王秉銓施貲刻此法苑珠林第一百卷 吳江比丘明覺對 眞州

 沙彌了因書 溧水毛有爲刻萬曆辛卯秋淸涼山妙德庵識