Page:Sibu Congkan0524-釋道世-法苑珠林-36-36.djvu/152

此页尚未校对


隋髙祖文皇帝開皇三年周朝廢寺咸乃與立之名山之下各爲立寺一百餘州立舍利

塔度僧尼二十三萬人立寺三千七百九十二所寫經四十六藏一十三萬二千八十六卷修故經三千

八百五十三部造像十萬六千五百八十軀自餘别造不可具知之隋煬帝爲孝文皇帝獻皇后

長安造二禪定并二木塔幷立别寺一十所官SKchar年修故經六百一十二藏二萬九千一百七十二部

治故像十萬一千軀造新像三千八百五十軀度僧六千二百人矣

   右隋代二君四十七年寺有三千九百八十

   五所度僧尼二十三萬六千二百人譯經八

   十二部

唐髙祖太武皇帝纂堯居晉契武基周雲起龍騰撫

期今世叶一匡以興運因九合而樂推發自叅墟克