Page:Sibu Congkan0525-釋法雲-翻譯名義集-7-1.djvu/114

此页尚未校对


慧品從微至著若欲増明甚相隨喜且令西尼學

更往中國請尼令足十數至元嘉十年有僧伽䟦摩

者此云衆鎧解律雜心自渉流沙至楊州初求那許

尼重受未備而終俄而師子國尼鐵索羅等三人至

京足前十數便請衆鎧爲師於壇上爲尼重受寶雲證第二果西涼州人自少出家精勤


碩學志韻剛㓗不偶丗群求法懇惻忘身徇道以晉

隆安年初西尋靈迹經羅刹之野聞天皷之音禮釋

迦影迹受羅漢之語歴遊西方善梵書語印度字音訓釋詞句悉皆備解後來長安復至江左