Page:Sibu Congkan0527-釋法雲-翻譯名義集-7-3.djvu/56

此页尚未校对


佛以周莊王他十年即春秋左傳云魯莊公七年

次甲午四月八日也生相旣顯故普耀云普放大光

照三千界即左傳說恒星不現夜明也瑞應經云沸

星下現侍太子生故左傳云星隕如雨本行經說

空無雲自然而雨左傳又稱與雨偕也又云成道即

當第十八主惠王十九年癸亥也示滅即第二十一主匡王

五年癸丑二月十五日也時年八十矣孤山注四十二章淨覺

造通源記依此費氏朝代由淨名䟽云周時佛興星隕

如雨故也法琳評曰但據恒星爲驗而云佛生未悟恒

星别由他事案文殊師利般𣵀槃云佛滅度後二百