Page:Sibu Congkan0582-蔡邕-蔡中郎文集-2-1.djvu/137

此页尚未校对


以公在司徒除郎中肅衛十年以叔父憂疾自免州郡交辟皆不就

後以大将軍高第拜侍御史遷諌議大夫以將軍事免官舉賢良方

正不諧公車建寧元年召拜議郎還納忠盡規匪⿰忄觧 -- 懈于位遷侍中虎

賁中郎將年遭疾屢上印綬詔書听許以侍中養疾其年七月被尚

書召不任應命詔使謁者劉悝賫印綬即拜陳留太守君聞使者至

加朝服絁紳使者致詔君以手自繫陳辭職恩其明二十一日遣生

奉章食後報還與相丞荅意氣精了是日疾遂大漸略漏未分奄忽