Page:Sibu Congkan0582-蔡邕-蔡中郎文集-2-1.djvu/139

此页尚未校对


恪䖏左右兼掌虎族禁戎𠃔理遘兹虐痾帝用悼止俾守陳留

庶䔍其祉王人旣詔景命不俟鳴呼昊天殱我英士如何贖也

 敦不百已哀哉永傷萬年是紀

  陳留太守胡公碑

君諱碩字秀叡交趾都尉之孫太𫝊安樂侯之子也順帝時爲郎中

桓帝時遭叔父憂以疾自免荆州將軍比辟輙辭疾後以高等拜侍

御史遷諌議大夫舉賢良方正病不詣公車建寧元年七月拜陳留