Page:Sibu Congkan0583-蔡邕-蔡中郎文集-2-2.djvu/18

此页尚未校对


雞化爲雄是時元帝初即位将立妃王氏爲后至初元元年丞相史

家雌雞化爲雄是歳封后父禁爲平陽侯而后正位王氏之寵始盛

平帝晏駕后攝政王莾以后兄子爲大司馬由是爲亂昔武王伐討

曰牝雞之晨惟家之索易傳曰婦人專政國不靜牝鷄雄鳴主不榮

夫牝雞但雄鳴尚有索家不榮之名况乃隂陽易體於實變改此誠

大異臣𥨸以意推之頭爲元首人君之象今雞身已變未至於頭而

聖知之訪問其故是有其事而不遂成之象也苦應之不精誠無所