Page:Sibu Congkan0584-曹植-曹子建集-2-1.djvu/26

此页尚未校对


不從乃拊心以嘆息青雲鬱其西翔飛鳥翩

而止匿欲縱體而從之哀余身之無翼大風

隱其四起揚黄塵之㝠㝠鳥獸驚以來群草

木紛其揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)英見逰魚之涔灂感流波之悲聲

内紆曲而潜結心怛惕以中驚匪榮德之累

身恐年命之早零慕歸全之明義庻不忝其

所生

  離思賦并序

建安十六年大軍西討馬超太子留監國植