Page:Sibu Congkan0587-陸機-陸士衡文集-1-1.djvu/33

此页尚未校对


藏綠葉而弄音行彌乆而情勞途愈近而思深

羡品物以獨感悲綢繆而在心嗟逝官之未乆

年荏苒而歷兹越河山而託景𦕈四載而遠期

孰歸寜之弗樂獨抱感而弗怡

   思歸賦并序

余以元康六年冬取急歸而王師外征職典中

兵與聞軍政懼兵革未息宿願有違懷歸之思

憤而成篇節運代序四時相推寒風肅殺白露

霑衣嗟行邁之彌留感時逝而懷悲彼離思之

在人𢘆戚戚而無歡悲緣情以自誘憂觸物而生端