Page:Sibu Congkan0599-徐陵-徐孝穆文集-2-2.djvu/136

此页尚未校对


徐孝穆集卷十


   陳郯徐陵著    明東海屠隆評


  哀冊


   陳文皇帝哀冊文


太康元年太歲丙戌四月丁未朔二十七日癸酉


大行皇帝崩于有覺殿殯于太極之西階粤六月丙


寅將遷於永寧陵禮也宮車晚駕幄殿晨張旌銘具


列綍翻成行哀子嗣皇帝諱擗蜃輅於丹階攀龍帷


於紫庭趨過窮於屏闕拜慟感於明靈東京飛其瑞