Page:Sibu Congkan0601-庾信-庾子山集-3-2.djvu/138

此页尚未校对


安國徒中鬱爲卿相班超絕域遂得生還天和四年

至於新邑朝廷以舅甥之國外内之親乃授賔使持

節驃騎大將軍開府儀同三司大都督安樂縣開國

公食邑一千戸賔得免虎口仍上龍門聲價巳高風

焱卽遠方欲討論國恥申雪家𡨚橫尸原野是所甘

心時不我與先從朝露春秋若干衛國興文子之慟

長安有詔葬之悲乃贈本官加少傳蒲虞勲三州諸

軍事蒲州刺史以天和六年某月日葬於長安之洪

瀆原妻靑州石氏長城郡君㣧子孤焭生妻嫠室卽