Page:Sibu Congkan0601-庾信-庾子山集-3-2.djvu/139

此页尚未校对能有節還成守義崇𫎇授使持節大都督驃騎大將


軍聞府儀同三司廣化縣開國公食邑一千戸昆季


二人同年上將彤廷交映棨㦸相臨昔二馮同德繼


踵當官兩杜齊名夾河爲郡比斯榮寵彼將慙色俄


然賔疾奄捐󠄂舘舍崇兄弟勝衣備罹禍酷同氣長養


得及全人今者來歸更連凶閔每一悲慟行路傷心


撫養愛子情𭰹馬援之慈㳟事寡嫂義甚顔含之孝


天和六年授大將軍餘如故龍庭賞出塞之功玉門

勞旋師之寵異代同和見之今日建德二年授使持