Page:Sibu Congkan0602-庾信-庾子山集-3-3.djvu/91

此页尚未校对保定三年有詔贈柱國將軍少師涪陵郡開國公


食邑二千戸公禀氣中和降祥川岳岐㠜表覊貫之


年通禮稱綺紈之歲夙著奇節幼表大成兄弟分果


備知推讓賔客解鈴曾無恡色永安元年太宰元天


無穆魏室滿輔握兵淮右抗權江南公時任别將便


從征伐自是長城峽石必先行陣秦南隴西毎當矢


石權䧏乘勝莫不前驅策勲行賞常居第一永熈元


年補子都督并加鼓節軍儀除桑乾太守轉補都督


其年以魏王西幸奉迎大駕賜封河陽縣開國伯增