Page:Sibu Congkan0602-庾信-庾子山集-3-3.djvu/99

此页尚未校对始遊庠塾不無儒者之滎或見兵書遂有風雲之志


出忠入孝事盡於心脩身立名理窮於性大綂三年


起義華陽先登廣武浮潜逾沔入渭亂河𫎇授永安


縣開國男輔國將軍自爾長從太祖入爲帳内都督


河橋接戰秋水則三月不流洛城揮鋒金墉則一月


路斷西京不賔羗戎侵軼城如飛鳥地有伏龍公以


金僕裁抽靈鉟蹔舉蜂目巳奔狼心遂革遷平東將


軍帥都督十五年襲父封魏昌縣開國伯傅大都督


魏後二年授使持節車騎大將軍儀同三司黃權受