Page:Sibu Congkan0604-王勃-王子安集-4-1.djvu/32

此页尚未校对


薛收竊慕因爲元經之傳未就而殁君思崇祖

德光宣奧義續薛氏之遺傳制詩書之衆序包

舉藝文克融前烈陳群禀太丘之訓時不逮焉

孔伋傳司㓂之文彼何功矣詩書之序並冠於

篇元經之傳未終其業命不我與有涯先謝春

秋二十八皇唐上元三年秋八月不攺其樂顔

氏斯殂養空而游賈生終逝嗚呼天道何哉所

注周易窮乎晉封又注黃帝八十一難幸就其

功撰合論十篇見行於代君平生屬文歳時不