Page:Sibu Congkan0608-楊炯-楊盈川集-2-1.djvu/143

此页尚未校对


穆王遂行天討公手執旗鼓入侍帷幄以陶侃部分

之明當阮孚戎旅之重有如荀羡獨負逸群之才不

學江逌空有連雞之喻徐州平遷黃門侍郎揚州大

中正黃扉藹藹青𤨏沉沉有若張公之萬戸千門博

觀圖藉太湖爲浸㑹稽爲山有若荀朂之十郡一州

詮藻人物累遷大司農秦稱内史漢曰司農管夷吾

陳不涸之名耿壽昌立常平之議時播百榖后稷讓

於虞書阜成兆民列卿拜於周典普泰元年遷車騎

將軍加右光禄大夫永熈二年岀爲頴川大守地稱

汝潁俗尚申韓有鄭伯之别都有周公之朝邑教之

德化無囚歴於八年任於賢能旁潤踰於九里於時