Page:Sibu Congkan0608-楊炯-楊盈川集-2-1.djvu/96

此页尚未校对


而考銀繩於斯爲盛於是廻輿轉斾臨曲阜之郊畿

駐蹕停鑾訪雲壇之軌跡若使九原可作大君得廊

廟之才千載有知夫子記風雲之㑹即以乾封元年

追贈太師禮也咸亨元年又詔宣尼有縱自天體膺

上哲合兩儀之簡易為億載之師表顧惟寢廟義在

欽崇諸州縣廟堂及學舘有破壞并先來未造者遂

使生徒無肄業之所先師闕尊祭之儀乆致飄露深

非敬本宜令州縣速加營葺新都學廟堂者奉詔之

所立也因三農之暇陳複道之規考幃帳於西京訪

埃塵於東魯梅梁桂柱深沉風雨之津鏤檻文軒曠

望江山之表納流雲於上棟白日非遥披濁霧於中