Page:Sibu Congkan0609-楊炯-楊盈川集-2-2.djvu/39

此页尚未校对


郎封金水縣侯食邑七百戶稍遷虞部郎中丁烈侯

艱去職尋起爲隴西别駕商鄜二州剌史上柱國荆

州大都督府司馬冀州剌史定其封邑誓以河山蕭

相立功於萬代留侯决䇿於千里願持一郡洛陽之

任耿純兼攝八州江東之拜陶侃龍朔三年遷使持

節都督瀘榮溱珍四州諸軍事瀘州剌史江陽縣地

瀘水提封叅伐下而爲益州岐山上而爲井絡尺兵

再戢黃昌兩日之歌槃水斯來景伯三年之化功成

露冕歳及懸車歎踈廣之知足慕祁奚之請老乾封

二年上書乞骸骨詔公禄賜同京官仍朝朔望天子

歴吉日協露辰郊上玄祀淸廟詔公行太尉事國之