Page:Sibu Congkan0617-張說-張說之文集-4-2.djvu/136

此页尚未校对


歳為代斬千五百二十歲為天地出符四千五百六

十歳為七精返𥘉天人相應合若符節自堯典命羲

和修重𥠖之舊理顓頊之暦上元甲子千五百餘歳

得孔聖而春秋之暦序暨開元十二年甲子凢三千

四十歳遇聖上而大衍之暦興是時土徳入生數之

元天命當岀符之㑹信矣伏惟聖上聦明文思道徳

之具也豁逹大度皇帝之體也藝捴六經漢光之學

也文通三變魏祖之才也縁情定制五禮之本也洞

音度曲六樂之宗也神於弧矢黄軒之威也聖於翰

墨蒼頡之妙也兄弟善友王季之心也子孫衆多周