Page:Sibu Congkan0617-張說-張說之文集-4-2.djvu/149

此页尚未校对


天為大則之率我萬國受天之祺子孫百代神人共

保綏之云爾而巳矣

   大唐開元十三年隴右監校頌徳碑奉勑撰

周禮校人掌王馬之政天子十二閑馬六種閑為一

廐馬二百一十六應乾之䇿也六廐成校五良一駑

是之謂小備校有左右閑成十二合月之道也駑馬

三良馬之數凢三千四百五十六是之謂大備秦并

一海内六萬𮪍之國馬盡歸之帝家則周制陋矣漢

孝成富文景儉局之積雄衞霍張皇之𫝑勤兵塞上

廐馬有四十萬疋及東漢魏晋國馬陵夷不可復逮