Page:Sibu Congkan0618-張說-張說之文集-4-3.djvu/109

此页尚未校对


國之衣冠聖暦二年以所綐吐渾七千帳歸于我是

歳吐蕃大下公勤兵境上縱諜招之其吐渾以論家

世恩又曰仁人東矣從之者七千朝嘉大勲授左玉

鈐衞将軍封酒泉郡開國公食邑二千戸周語曰犬

戎𣗳郭守終純固今其俗擴而輕死其法折而不撓

故前代無䧏人中土無僮僕自公㧞身向化守變華

風澤潞之間始見戎州矣(⿱艹石)夫河南胡𫟍垧牧所利

每歳氷合虜𮪍是虞中軍必謀於元老亞将固選於

時傑神龍三年以為朔方軍前鋒逰奕使景龍二年

換左驍𮪍将軍開元五年兼歸徳州都督使皆如故