Page:Sibu Congkan0618-張說-張說之文集-4-3.djvu/72

此页尚未校对


水新泉兩軍監𭣣使改會州刺史營田使換松州都

督防禦使遷左司禦率兼河西節度副大使臨洮軍

使轉鄯州都督使如故其在軍州傾心下士視人如

子無約而親附不言而條理其在農𭣣大田多稼如

茨如梁思馬斯才有驈有皇輸力四朝歴官三紀名

叅禁衞身任壃塲以静揔繁以逸待㓂我無亡鏃之

費敵有不戰之屈咨所謂一方之干城者也享年六

十有六開元十四年十一月二十八日𥨊(“爿”換為“丬”)疾終位知

與不知莫不隕涕十五年某月塟於烏城之南志公

郷祔先塋也公寛以御衆卑以自牧直而無訐廉而