Page:Sibu Congkan0619-張說-張說之文集-4-4.djvu/26

此页尚未校对


艱臻之地必爲常踐之域故聖人有以嘉其志也懸

𧰼告沴經時𥨊(“爿”換為“丬”)族在蒙𬒳之辰荅還輦之問生可捐

於浮假心獨係扵玄貞神徃上清願承恩而入道形

歸下𡈽期去禮而薄葬慈顔同氣奚敢為言皇上閔

而許之咨嗟不巳開元十四年春秋三十有四七月

十四日薨扵春華殿殯於龍興𮗚之精屋示以出家

從道例也命河南尹監護河南令副焉䘮葬務約成

遺語也二十六日定於故都之後印山之陽孺慕承

華棲凉薄室列薤露扵東路廻容衝於北山夀堂一

閉𠔃凢聖等人代同悲𠔃脩短問月帔雲衣禭以神