Page:Sibu Congkan0619-張說-張說之文集-4-4.djvu/5

此页尚未校对


年耳無忤聲目無𭧂色先君之違世也其憂戀者尊

門在殡欣聖善在堂歟我諸孤無日敢忘及王母終

養二祖封崇亦尚克家成遺訓矣(⿱艹石)夫安親孝也冝

家義也翼子慈也𮜿迹𨼆乎含光故當代罕耀馨香

發乎潜德故明神終勞先大夫乆而益榮沒而不朽

盖此景雲二年天子嘉侍臣之匪躬念前人之藴徳

二月乙已詔曰故官某毓徳髙邁藏噐下僚代載儒

雅家傳清白河東佐邑長不欺之風山南覆囚溢無

𡨚之聽徂謝永乆丘墳不餙啓兹令胤貞事先朝冝

崇追逺之恩以表揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)名之志可贈使持節丹州刺史