Page:Sibu Congkan0619-張說-張說之文集-4-4.djvu/57

此页尚未校对


開元十三年十一月六日故岐州刺史平泉男陸公

卒于京師十四年冬十月𦵏于鄴西之先塋公諱伯

玉字某河南人識真之士也夫譽其克家光乎觀國

篤慈惠以宰邑弘雅量以執憲擅華妙扵禮闈敷文

敏扵禁掖推直方以獨坐率易簡之專誠所居而羙

風振所蒞而德聲溢充扵我而羙形乎外者焉若夫

孝盡愛敬之𠂻悌包友順之節仁恊返身之恕義⿺辶商

成物之和四者禮之善物歟吾友嘗從事扵斯矣然

而舉禮之綱持心之柄静則樂先生之道動則濟賢

人之業位不⿱⿵乃𰀁皿 -- 盈量年無登夀之才也之命也復焉可