Page:Sibu Congkan0619-張說-張說之文集-4-4.djvu/70

此页尚未校对


為玄州司戸叅軍積善襲扵■風餘慶流扵身後享

年若干而卒夫人河清縣太君傅氏四德爰俻六行

聿脩始則賓扵兾妻終乃順成孟母春秋(⿱艹石)于而終

開元十四年某月合塟扵州城西南里之平原禮也

我有令子職司馬扵小山我有淑孫偶乗龍扵大𣗳

荣哀之事于兹畢矣銘曰

 堂堂吕公 休有令德 穆穆傅母 順戎内則

 雨譽齊振 𩀱儀不𫻪 景行山東 風流河北

 有生必謝 誰能獨存 神寜故里 合塟平原

 劍暗泉室 松寒墓門 勒銘沉礎 萬古何言