Page:Sibu Congkan0619-張說-張說之文集-4-4.djvu/84

此页尚未校对


叔子像廟成而𥙊之維年月日燕國公某敢告晋羊

殷二荆州之神我聞立人之道曰仁與義仁者孝之

先義者忠之主殷公為孝子羊公維忠臣行植晋國

德施荆人不孤其羙是建為隣雙鳯雖舊二廟維新

凡百君子髙山仰止馨香以時敬㳟明祀尚饗

   𥙊霍山文

長安二年月日皇帝使并州道大行軍副大揔管尹

元凱等敬薦淸酺敢告霍山之神皇帝天覆萬物各

遂其性祠于群神罔不咸秩獨攸凶軒啜悖天虐人

窺邉猾夏略無寕𡻕皇帝哀此𥠖獻勤扵征役憫彼