Page:Sibu Congkan0622-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-3.djvu/30

此页尚未校对


玷聖鑑汚辱台衡於國非急於禮虚廢臣比年限役

多闕晨昏疚𤵜之際遽乖救藥㐫諱之日逺隔追攀

而星霜未周冠冕載道是以庭闈昔絶几筵今阻凡

曰名教實所深哀伏惟眷情有以永錫况質言非讓

悲欵不文祈天之心惟聖所體實兾哀素有次䘮紀

𫉬終俯鑒荒迷乞遂情禮臣無任感絶哀迫之至謹

詣朝堂奉表陳乞以聞臣誠哀誠懼頓首頓首死罪

死罪謹言開元二十二年正月二十七日草土臣張

九齡上表

  御批