Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/102

此页尚未校对


果於立誠静以竢命力不足者則不疚運不至者則

不憂物情之難及我而易是以名利衆之所欲也公

則澹泊之徳義人之所鮮也亦克蹈籍之如此而神

不勞福不流未之有也有四子長曰玄知今左威衞

司戈次曰玄悟中散大夫使持節鄜州刺史次曰玄

智左威衞執㦸次曰玄爽左衞長上惟玄悟至大官

此其教忠有舊服義無斁好爵是與餘慶所貽入爲

王門之長出居邦伯之列属恩推子貴名彰身後事

有光扵SKchar漠令徳乃發於馨香三命爲大夫百代稱

子孝理所賜邦族爲榮開元十七年有制贈公慶王