Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/121

此页尚未校对


林推重禮樂詞華掖垣高選郊禋上帝侍從圓丘宜

増榮級俾承大慶可依前件主者施行

開元十一年五月二十八日

   封曲江縣開國男食邑三百户敕

 朝請大夫中書舎人内供奉上柱國張九齡

  右可封曲江縣開國男食邑三百户

門下朝議大夫中書舎人上柱國上谷縣開國男竇

泚等俱膺五等之榮俾光兩闈之寵可依前件主者

施行

開元十二年正月十三日