Page:Sibu Congkan0623-張九齡-唐丞相曲江張先生文集-4-4.djvu/123

此页尚未校对


 齡

  右可中散大夫勲封如故

門下太中大夫御史中丞内供奉上柱國蔣欽緒等

咸以雅望並登朝列緝乎功績光我朝猷而有事岱

宗侍升柴燎告成之典既展於封崇行慶之恩宜加

於班序可依前件主者施行

開元十三年四月二十五日

   轉太常少卿制

門下中書舎人上柱國曲江縣開國男張九齡夙擅

䏻文早推強學淸簡彰於莅職謹確著於立身掌誥